دوشنبه 25 تیر ماه 1403
ورود |عضويت
  وظایف و اهداف مدیریت جهادکشاورزی اردستان

 

وظایف و اهداف مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اردستان

 

1. بررسی ، شناخت امكانات بالقوه و بالفعل، منابع و عوامل توليد بخش كشاورزی (زراعت، باغبانی، آب وخاك، دام ، طيور و آبزيان) در سطح شهرستان ، مسائل و مشكلات فنی ، اقتصادی و اجتماعی مربوط به آنها .

2. تهيه و تدوين خط مشی ها، اهداف ، برنامه ها و سياستهای توسعه بخش كشاورزی در شهرستان درقالب سياستها ، برنامه های مصوب و همچنين پيشنهاد برنامه و بودجه سالانه به مراجع ذيربط در شهرستان جهت تصويب.

3. بررسی، تدوين و اجرای برنامه ها، طرحها و دستورالعمل های مربوط به الگوی كشت محصولات كشاورزی و همچنين نظام دامپروری و منابع طبيعی شهرستان در قالب سياستهای مصوب .

4. تهيه، تدوين و اجرای طرحهای جامع مربوط به افزايش توليد محصولات كشاورزی ،دامی و كاهش ضايعات درسطح شهرستان براساس قوانين و مقررات مربوط .

5.  جمع آوری، استخراج، طبقه بندی، پردازش ، نگهداری، به هنگام سازی و انتشار آمار اطلاعات مربوط به بخش كشاورزی در شهرستان .

6. تهيه، اجرا و ارزشيابی طرحهای تحقيقاتی شهرستانی بر اساس سياستها و خط مشی های ابلاغی وزارت

7. مطالعه، بررسی ، نيازسنجی ، برنامه ريزی ، تهيه ، اجراء و ارزشيابی طرحها، برنامه ها و دوره های آموزشی وترويجی، فنی وحرفه ای و علمی و كاربردی مورد نياز توليدكنندگان، بـهــره برداران ، مروجان و راهبران بخش كشاورزی در شهرستان در قالب سياستها و برنامه های مصوب وزارت جهاد كشاورزی .

8. ارائه نتايج پژوهشهای انجام شده به توليدكنندگان و بهره برداران.

9. انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و جلوگيری از تغيير و تبديل كاربری اراضی كشاورزی .

10. تهيه، تدوين و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به امور زيربنايی كشاورزی از قبيل يكپارچگی سازی اراضی، احداث راههای بين مزارع، تجهيز ونوسازی مزارع و باغها بمنظور استفاده مؤثر از منابع و نهاده های كشاورزی .

11. بررسی وانجام اقدامات لازم در زمينه حفظ ، اصلاح، احياء و افزايش حاصلخيزی خاك در جهت بهره برداری بهينه و مطلوب از آن .

12.برنامه ريزی و انجام اقدامات لازم بمنظور انتقال آب انهار سنتی و قنوات، توزيع و مصرف بهينه آب كشاورزی وافزايش راندمان آبياری در مزارع و باغها با استفاده از روشهای نوين آبياری واقدامات مربوط به احداث، توسعه و نگهداری تأسيسات آبی .

13. فراهم آوردن زمينه های توسعه صنايع مربوط به جمع آوری ، نگهداری ، تبديل و عمل آوری و بسته بندی محصولات كشاورزی و فرآورده های دامی و توسعه وحمايت از صنايع كوچك تبديلی و تكميلی بخش كشاورزی و صنايع روستايی در شهرستان .

14. انجام اقدامات لازم در زمينه حفظ، بهبود وتوسعه كمی و كيفی محصولات زراعی و باغی( شامل احداث باغ به روش های نوین ،احداث گلخانه و واحد های تولید قارچ خوراکی )، توليدات دام، آبزيان شهرستان و حمايت از منافع توليدكنندگان .

15. بررسی نظامهای بهره برداری كشاورزی درشهرستان و فراهم آوردن موجبات توسعه مناسب ترين آنها با توجه به خصوصيات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی منطقه .

16. انجام بررسی های لازم درمورد برآورد و تشخيص كمی و كيفی كليه نيازهای فنآوری كشاورزی متناسب با خصوصيات و ويژگی های اقليمی و كشاورزی شهرستان و تهيه و اجرای طرحهای مكانيزاسيون وساير برنامه های مورد نياز بر اساس سياستها و خط مشی های ابلاغی.

17. انجام اقدامات لازم در جهت حفظ ، احياء ، توسعه و بهره برداری مناسب از منابع دام و آبزيان، اصلاح نژاد، تغذيه ، مديريت و مهندسی بهداشت جايگاه دام و صدور مجوزهای لازم در چارچوب سياستها و دستورالعمل های ابلاغی.

18.  انجام اقدامات لازم در خصوص گسترش شبكه های پيش آگاهی، مراقبت، پيشگيری ، قرنطينه گياهی و مبارزه با آفات، علفهای هرز و بيماريهای گياهی در سطح شهرستان .

19. نظارت و كنترل بر توزيع و مصرف مواد بيولوژيكی و سموم موردنياز بخش كشاورزی در شهرستان براساس ضوابط ابلاغی.

20.  حمايت از توسعه سرمايه گذاری در بخش كشاورزی وفراهم آوردن زمينه های لازم برای استفاده از تسهيلات اعتباری بانك كشاورزی و ساير منابع بانكی و موسسات اعتباری توسط توليدكنندگان و بهره برداران .

21. انجام اقدامات لازم در زمينه بيمه توليدكنندگان، توليدات، تأسيسات و صنايع مربوط به بخش كشاورزی .

22. انجام اقدامات لازم در زمينه  ارائه  خدمات و تأمين و  توزيع نهاده های كشاورزی دام و آبزيان و ساير مواد بيولوژيك از طريق بخش غيردولتی و درصورت لزوم توسط واحد ذيربط در شهرستان درچارچوب ضوابط ابلاغی وزارت جهاد كشاورزی .

23. نظارت مستمر بر كليه فعاليتهای مرتبط با زيربخشهای مختلف كشاورزی در سطح شهرستان

24. نظارت و ارزشيابی طرحها، فعاليتها ، اقدامات در حيطه وظايف واحدهای شهرستانی وزارتخانه بمنظور سنجش ميزان كارآيی و اثر بخشی آنها .

25. اجرای ماده 88 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت برای انجام فعاليتهای مربوط به بخش كشاورزی ، منابع طبيعی و دام و طيور و آبزيان شهرستان.

26. انــجام ساير وظــايف و اموری كه به موجب قوانين ومقررات به عهده وزارت جهاد كشاورزی در سطح شهرستان می باشد .

 

 

  نظرسنجي  
 
نظر شما درباره پرتال شهرستان اردستان

 

تعداد جوابها : 1618

عالي : 89%
خوب : 5%
متوسط : 1%
ضعيف : 4%

  ارسال  
  كاربران بر خط  
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 415
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 415

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2453353
Visitors بازديد هاي امروز: 1157
Visitors بازديد هاي ديروز: 994

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/04/25 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردستان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا