دوشنبه 25 تیر ماه 1403
ورود |عضويت
Module Border Module Border
  درباره شهرستان اردستان 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

شناخت كلي منطقه

موقعيت جغرافيائي:

 

       اردستان يكي از شهرستانهاي استان اصفهان است . موقعيت طبيعي شهرستان به گونه اي است كه از يك طرف با رشته ارتفاعات مركزي و از طرف ديگر با كوير مركزي در تماس است . شهرستان اردستان در شمال شرقي اصفهان و در جنوب كوير نمك واقع شده است0وسعت اين شهرستان حدود 11591كيلومتر مربع و طول و عرض جغرافيائي آن 33 درجه و 33 دقيقه عرض شمالي و 52 درجه و 49 دقيقه طول شرقي به فاصله 350كيلو متري تهران و 115 كيلو متري اصفهان مي باشد 0 شهرستان اردستان محدود است از شمال به كوير نمك ، از جنوب به شهرستان اصفهان ، از شرق به شهرستان نائين واز غرب به شهرستانهاي نطنز و كاشان ، ارتفاع آن از سطح دريا به 1209 متر مي رسد و مرتفع ترين نقطه آن 3200 متر ارتفاع دارد0

موقعيت تاريخي:

 

         اردستان يكي از شهرهاي باستاني ايران است كه قرنها پيش بنا شده ونام اردستان خوددليل بر قدمت تاريخ آن شهر است زيرا كلمه (اردستان ) يا به طور دقيقتر اردستان انتگينه ( Antegineh) نامي است كه در دوران هخامنشي به ساختمانهاي سنگي اطلاق مي شده ودرتهيه پنجره هاي سنگي كاخ داريوش در تخت جمشيد به كار رفته است .عده اي نياي شهر را به دستان بني سام نسبت داده و زواره را از بناهاي برادر رستم مي دانند و   مي نويسند كه در آنجا آثار آنها وجوددارد و ميداني كه موجود است كه آنرا ميدان سام مي گويند.

        وجودباغ وكوچه اي بنام (فرامرز) پسر رستم در محله باب الرحي و آب وملك  وخانه اي در محله كبودان بنام كاوه و قريه اي در يك فرسنگي شهر بنام شيده پسر افراسياب ودر12 كيلومتري شمال شهر زواره و قرائي به نامهاي مهاباد (مه آباد) موغار(مغار) ، مزدآباد (هرمزآباد) وطجره (تگره)وجود دارد كه همه آنها دلالت دارد كه اردستان در ارمنه قديم بنا شده است .

        در شهر اردستان قنات بزرگي به نام قنات ارونه وجود دارد كه باني آن را ارمن شاه يا اروند شاه يا اردوان شاه يا ارده شاه فرزند كيقباد از ملوك كيان مي دانند ، بنابراين بناي اوليه شهر به دست او نهاده شده است0

فردوسي گويد:

((ز سر حد ري تا دژ ارونه                               سراسر سپه بد بنه در بنه))

بناهاي تاريخي اردستان:

 

1ـ مسجد جامع اردستان از آثار دوران سلجوقي

2-مسجد امام حسن مجتبي (ع) واقع در محل بازار

3-مسجد خسرو واقع در محل راهميان

4-مقبره سلطان سيد حسين واقع در غرب اردستان

5-مقبره امير اويس يا سنگ سفيد در قسمت غرب اردستان در نزديكي بقعه سلطان سيد حسين كه مزار عمومي مي باشد0

6-مقبره پير مرتضي علي در محله فهره

7-مقسم آب قنات ارونه: اين مقسم كه بر روي قنات ارونه انجام گرفته به 21 فرزه معروف مي باشد و از شاهكارهاي خواجه نصيرالدين طوسي و به گفته عده اي از مورخان از كارههاي شيخ بهائي مي باشد كه آب اين قنات را بين هفت محل به طور مساوي تقسيم مي نمايد0

8-مسجد جامع بخش زواره اردستان از آثار دوره سلجوقي در 9 كيلو متري شهر اردستان

9-مقبره محدث شيعه شيخ حافظ رجب برسي واقع در 12 كيلو متري شمال شرق شهر زواره

10-مقبره امامزاده سيد كمال الدين حسين واقع در قريه شهر آب در 35 كيلو متري شرق شهر زواره از آثار دوره قاجاريه

11-بناي كاخ چهل ستون واقع در 40 كيلو متري شرق اردستان واقع در قريه سرهنگ آباد

12-رباط شاه  عباسي  واقع در 25  كيلومتري جنوب شرقي اردستان  واقع در قريه  ظفر قند

13-رباط بغم واقع در 20 كيلو متري جاده اردستان اصفهان

14-قلعه سنگ بست در شهر زواره

15-حسينيه كوچك وبزرگ واقع در شهر زواره

16-عمارت زيباي هشت بهشت واقع در شهر زواره 0

17-مقبره امير اويس واقع در شهر مهاباد در فاصله 24 كيلو متري جاده اردستان كاشان 0

18-مسجد سر دشت واقع در شمال شهر اردستان در نزديكي مسجد خسرو در محله راهميان كه فقط محراب گچ بري شده زيباي آن به جا مانده است0

19-قنات دو طبقه محله مون واقع درشرق  شهر اردستان در خيابان شهيد فائق از شاهكاري حفر قنوات در كشور است0

20-مسجد پا منار زواره كه به مصلاي امام حسن (ع) معروف است0


 

ويژگي هاي طبيعي منطقه:

 

        اردستان منطقه اي كويري است وقسمت اعظم شمال اين شهرستان را كوير احاطه كرده است ولي قسمت جنوبي آن رشته كوههايي چند قرار گرفته است كه قسمت عمده قنوات اين منطقه از همين رشته كوههاي جنوبي سرچشمه گرفته واراضي كشاورزي آن را مشروب مي نمايد.

       بطوركلي اين شهرستان بعلت طبيعت خشك وبارندگي كم وتبخير زياد از پوشش گياهي خوبي برخوردار نيست.

       درشهرستان اردستان دو كانون رود اتفاقي در شرق وغرب وجود دارد ودر بعضي از سالها كه مقدار بارندگي منطقه زياد باشد بصورت فصلي وموقت جريان پيدا مي كند. اين رودها جريان مطمئن براي آبياري زمينهاي زراعي نبوده وكشاورزان منطقه اين قبيل سيلابهاي فصلي رابه حساب      نمي آورند0

آب وهوا:

      براساس تقسيم بندي گوسن شهرستان اردستان در اقليم استپي گرم وخشك قرار گرفته است 0 گزارش آب وهوايي منطقه مركزي ايران كه توسط آقاي دكتر كريمي استاديار دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان تهيه شده اين منطقه راجزء مناطق گرم وخشك تقسيم بندي نموده است0

     جدول پيوست آمار هواشناسي شهرستان اردستان رانشان مي دهد0

     آمار11 ساله ايستگاههاي هواشناسي موجود در منطقه اردستان مشخص مي كندكه معدل درجه حرارت ساليانه اين شهرستان 54/17 درجه سانتيگرادوسردترين ماه سال ديماه وگرمترين  آ ن تيرماه گزارش شده است0

     معدل حداقل درجه حرارت ساليانه برابر14/10 درجه سانتيگراد و معدل حداكثر درجه حرارت ساليانه برابر 6/ 25 درجه سانتيگراد مي باشد0

    متوسط بارندگي ساليانه اين شهرستان طي دوره11 ساله 5/117  ميليمتر گزارش شده است0بارندگي معمولا از آبانماه شروع وتاپايان ارديبهشت خواهد بود0حداكثربارندگي در ماههاي دي ،بهمن واسفند بوده ومعدل ساليانه نم نسبي 58/36 درصداست 0حداقل نم نسبي در تير ماه 3/24 درصداست كه به تدريج باكاهش درجه حرارت هوا ،  درصد نم نسبي افزايش يافته ودرماههاي دي وبهمن به حداكثر خود يعني 3/53 درصد    مي رسد 0

      از ديماه به بعد با گرمتر شدن هوا درصد نم نسبي كاهش پيدا كرده و در تيرماه به پايين ترين حد خود مي رسد 0مجموع روزهاي يخبندان به طور متوسط ساليانه 55 روز مي باشد 0 بيشترين روزهاي يخبندان در دي وبهمن گزارش شده است 0 يخبندان معمولا درماههاي دي وبهمن خواهد بود0

      فعاليت كشاورزي با سرد شدن هوا وافزايش روزهاي يخبندان از اواسط آذرماه به حداقل خود مي رسدومعمولا تانيمه بهمن ماه اين ركود ادامه دارد0

   به منظورمشخص شدن وضع آب و هوا و ماههاي خشك سال در اين شهرستان كليما دياگرام منطقه با استفاده از آمار هواشناسي ترسيم شده است 0

       كليمادياگرام نشان مي دهد كه ماههاي خشك سال از ارديبهشت ماه شروع شده و تا پايان مهر ماه ادامه دارد0 ضمنا دوره رشد گياهان نيز در همين ماهها بوده و لذا كشت بهاره اين منطقه در تمام دوره رشد خود نياز به آبياري دارند0

        در هر موقع از سال در اين شهرستان وزش باد جريان دارد كه بادهائي كه در تابستانها در محل مي وزند عبارتند از :باد خراسان كه جهت آن شرقي-غربي است و باد قبله ازجنوب به طرف شمال و همچنين         باد بيابان  كه  ا ز  بيابانهاي  شمال  به  طرف  جنوب  شهر  جريان  دارد  ولي         


 

آمار هواشناسي شهرستان اردستان 1987 1977

 

ماههاي سال

 

حداكثر

 

حداقل

 

متوسط

ميزان بارندگي ميليمتر

درصد نم نسبي

تعداد روزهاي يخبندان

 

دي

 

ژانويه

0/10

1 /2-

9/3

22

3/47

22

بهمن

6/12

0/0

3/6

1/20

6/51

13

 

فوريه

اسفند

2/18

2/4

2/11

1/23

3/45

5

مارس

فروردين

3/26

8/10

5/18

3/15

3/32

ـ

 

آوريل

ارديبهشت

2/31

6/14

9/22

2/7

6/29

ـ

 

مي

خرداد

5/36

3/19

9/27

4/1

25

ـ

 

ژوئن

تير

3/38

6/21

9/29

1/1

3/24

ـ

 

جولاي

مرداد

1/37

1/20

6/28

2/0

26

ـ

 

آگوست

شهريور

4/33

9/16

1/25

00

66/27

ـ

 

سپتامبر

مهر

4/25

9/10

1/18

7/2

32

ـ

 

اكتبر

آبان

5/18

3/5

9/11

9/5

6/44

1

 

نوامبر

آذر

3/12

1/0

2/6

5/18

3/53

14

دسامبر

دي

جمع

5/117

 

55

 

معدل

58/36

 

 


 

شديد ترين بادها در اوايل اسفند ماه شروع مي شود و تا اوايل فروردين ماه نيزادامه دارد كه گاهي سرعت آن به 30 تا 40 نات در ساعت           مي رسد 0 بعضي از اين بادها گرم و بعضي سرد مي باشند0

     معدن و صنعت:

 

         معدن بعنوان يكي از فاكتورهاي حياتي براي ايجاد صنايع از اهميت قابل توجهي برخوردار است . مواد معدني در واقع مواد اوليه صنايع را تشكيل     مي دهند .  شهرستان اردستان يكي از مناطق مهم استان از نظر معدن محسوب مي شود وتا كنون فلزاتي نظير سرب ،روي،مس،منگنزوانواع واقسام سنگها ونيز معادن متعدد شن وماسه ،گچ وفلور در اين منطقه شناخته شده و بعضي از آنها نيز مورد بهره برداري قرار گرفته وفعال      مي باشند وبعضي نيز بعلل عدم مرغوبيت يا بازدهي كم تعطيل گرديده است ونيز معادن ديگري بصورت متروكه يا بكر و نا شناخته در اين شهرستان وجود دارد0

معادن غير فعال :

معدن شناخته شده غير فعال در حد اطلاعات موجود از اين قرارند :

تراورتن ـ مرمر ـ لاشة آهكي ـ گچ ـ سرب ـ روي ـ مس و بنترينت. لازم به ذكر است كه غير فعال شدن معادن در اردستان عمدتاً به دليل افزايش هزينه هاي بهره برداري و در نتيجه غير اقتصادي شدن آن و يا عدم پرداخت حقوق دولتي از طرف بهره بردار معدن مي باشد .

معادن فعال :

شهرستان اردستان در سال 1374 داراي 9 معدن فعال بوده است كه از كل اين معادن ، 5 معدن مربوط به شن و ماسه و 4 معدن شامل ساير مواد معدني هستند . جدول ذيل معدن فعال شهرستان را به تفكيك ماده معدني و ميزان استخراج مواد معدني نشان مي دهد .

 

 

رديف

نام معدن

نوع ماده معدني

ميزان استخراج

(تن يا متر مكعب)

1

الوان چاهريسه

تراورتن

15000 تن

2

بغم شمالي

گابرو

12000 تن

3

بغم جنوبي

گابرو

8000 تن

4

فسخود

باريت و فلورين

59200 تن

5

پنج معدن شن و ماسه

شن و ماسه

126448 متر مكعب

            با عنايت به ارقام فوق چنين نتيجه گيري مي شود كه 5/77 درصد از كل معادن فعال را معدن مصالح ساختماني تشكيل مي دهند و ما بقي يعني 5/22 درصد آن را معادن فلزي و غير فلزي شامل مي شوند . با اين وجود دو مشكل بسيار عمده كه در سر لوحه ساير معضلات در بخش معدن در اردستان قرار دارند و پيشنهاد مي گردد كه ابتدا جهت رفع آنها بايد تمام تلاشها صورت گيرد ، يكي عدم انجام مطالعات كافي زمين شناسي است و ديگري عدم سرمايه گذاري به عبارت بهتر عدم جذب سرمايه داران و شركتها جهت فعاليتهاي معدني در منطقه است .

 


 

ساخت جنسي و سني جمعيت :

 

        در آبان 1375 جمعيت شهرستان 45150 نفر بوده است 0 از اين تعداد25751 نفر ساكن در نقاط شهري، 19399 نفر ساكن در نقاط روستائي بوده اند0

         از جمعيت ساكن در نقاط روستائي شهرستان ، 9388 نفر را مردان و 10011 نفر را زنان تشكيل مي داده اند0 نسبت جنسي در اين جمعيت نشان مي دهد كه در مقابل هر 100 نفر زن ، 94 نفر مرد وجود داشته است 0 اين نسبت در بين اطفال كمتر از يك ساله 122 و در بين افراد 65 ساله و بيشتر 104 بوده است0

         از جمعيت ساكن در نقاط شهرستان 50/32 در صد در گروه سني كمتر 15 ساله ، 30/54 در صد در گروه سني15 64 ساله و 21/13 درصد در گروه سني 65 ساله و بيشتر قرار داشته اند0

تعداد آبادي هاي داراي سكنه شهرستان بر حسب بخش به تفكيك طبقات جمعيتي

طبقه بندي افراد ساكن

تعداد آبادي

شهرستان

بخش زواره

بخش مركزي

1تا 24 نفر

117

30

87

25 تا 49 نفر

28

9

19

50 تا 99 نفر

27

3

24

100 تا 249 نفر

31

11

20

250 تا 499 نفر

5

0

5

500 تا 999 نفر

6

2

4

1000 تا 2499 نفر

4

1

3

2500 تا 4999 نفر

0

0

0

5000 نفر و بيشتر

0

0

0

جمع

218

56

162

 

 

خانوار :

 

         در آبان 1375 از كل خانوار هاي شهرستان، 6016 خانوار ساكن در نقاط شهري و 4972 خانوار ساكن در نقاط روستائي بوده اند0

         در اين شهرستان، ميانگين تعداد افراد در خانوار هاي معمولي ساكن در نقاط روستائي، 88/3 نفر است در نقاط روستائي اين شهرستان بيشترين تعداد خانوار مربوط به خانوارهاي 2 نفره و كمترين آن مربوط به خانوارهاي 10 نفره وبيشتر است0

          

تعداد آبادي هاي داراي سكنه شهرستان بر حسب بخش به تفكيك گروه بندي تعداد خانوار

 

طبقه بندي افراد ساكن

تعداد آبادي

شهرستان

بخش زواره

بخش مركزي

1 تا 4 خانوار

91

21

70

5 تا 9 خانوار

37

12

25

10تا 19 خانوار

28

9

19

20 تا 49 خانوار

43

10

33

50 تا 99 خانوار

9

1

8

100 تا 199 خانوار

6

2

4

200 تا 499 خانوار

4

1

3

500 تا 999 خانوار

0

0

0

1000 خانوار وبيشتر

0

0

0

جمع

218

56

162

 

 

 

 

 

 

 

 

وضع ازدواج:

 

         در آبان 1375، در بين جمعيت 15 ساله و بيشتر نقاط روستائي اين شهرستان ، 94/67 درصد از مـردان و 01/74 درصـد از زنان حد اقل يك بار ازدواج كرده اند 0

      نسبت افراد هرگز ازدواج نكرده در جمعيت 15 ساله و بيشتر نقاط روستائي اين شهرستان براي مردان 47/31 درصد و براي زنان 73/25 درصد بوده است0

وضع سواد:

 

      در آبان 1375 ، از 17555 نفر جمعيت 6 ساله و بيشتر نقاط روستائي شهرستان ، 93/66 در صد با سواد بوده اند0 نسبت با سوادي براي مردان 86/72 درصد و براي زنان، 48/61 درصد بوده است0 اين نسبت براي افراد لازم التعليم ( 14-6) ساله 38/97 درصد و براي افراد 15 ساله و بيشتر 56/56 درصد بوده است0

آموزش:

در آبان سال 1375 ، از جمعيت 24-6 ساله نقاط روستائي شهرستان ، 74/57 در صد در حال  تحـصيل بوده اند0  اين نسبت براي مردان 20/67 درصد و براي زنــان 51/48 در صد بوده است0 در نقاط روستائي اين شهرستان ، 17/95 درصد از كودكان ، 81/75 درصد از نوجوان و 90/27 درصد از جوانان به تحصيل اشتغال داشته اند0

وضعيت اشتغال :

            بر اساس سرشماري عمومي 1375 ، جمعيت 10 ساله و بيشتر شهرستان برابر 36284 نفر بوده است . از اين تعداد 11722 نفر جمعيت فعال شهرستان را تشكيل مي دهند . در همين سال سهم جمعيت 10 ساله و بيشتر از كل جمعيت ، 4/80 درصد و سهم جمعيت فعال از جمعيت 10 ساله و بيشتر برابر 2/32 درصد و نرخ فعاليت ( جمعيت فعال از كل جمعيت )      26 درصد بوده است . مقايسه آماري از جمعيت فعال شهرستان با سرشماريهاي گذشته نشان مي دهد كه اين نرخ رو به كاهش گذاشته است. همچنين نگاهي به نرخ اشتغال در اين شهرستان حاكي از كاهش جمعيت شاغل در سه دهه متوالي است . در حاليكه جمعيت شاغل اين شهرستان در سال 1355 ، 13616 نفر گزارش گرديده است ، اين رقم در سال 1365 به 13486 نفر و بالاخره در سال 1375 به 11233 نفر رسيده است .

از عواملي كه در پايين بودن نرخ فعاليت و همچنين سطح اشتغال موثر است،  جوان بودن جمعيت شهرستان است . بخش عمده اي از جمعيت از نظر اقتصادي غير فعال بوده و به اموري مانند خانه داري و يا به تحصيل مشغول مي باشند . از طرف ديگر ، بافت اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي باعث گرديده كه عليرغم كاهش جمعيت ، ظرفيت بالفعل نيروي كار و جمعيت فعال شهرستان متناسب با آن افزايش نيابد و در نتيجه سهم جمعيت فعال در سال 1375 به 26 درصد كاهش يابد .

ويژگيهاي فرهنگي اردستان :

            اردستان يكي از قديمي ترين و كهن ترين شهرهاي استان اصفهان و كشور به شمار مي رود و قدمت آن به قرنها قبل از ظهور اسلام و بنا به اظهار بعضي پژوهندگان و پژوهشگران به قبل از دولت مادها مي رسد . نام اين شهرستان در اغلب اسناد و كتب تاريخي و جغرافيايي قديم آمده است .

            در نيم قرن اخير با توجه به پيشرفت صنعت و تكنيك و در نتيجه گسترش ارتباطا ت ، دسترسي و رفت و آمد روستائيان اين شهرستان با شهرهاي همجوار بويژه تهران و اصفهان زياد شده است . بنابراين بر حسب وضعيت و موقعيت و بافت جغرافيائي محل ، آداب و سنن و همچنين عرف و عادات آنها به تدريج دگرگون گرديده و تغيير يافته است . بواسطه همين شتاب و نفوذ شهرنشيني است كه شيوه زندگي شهري بطور روز افزون در نواحي روستائي گسترش داشته است و در نتيجه در سالهاي اخير آداب و رسوم روستائيان همسان و هماهنگ با ديگر مناطق استان تغيير يافته است و فقط مختصر تفاوتي به چشم مي خورد .

نژاد :

مردم اردستان از نژاد سفيد و ايراني اصيل مي باشند و به جز تعدادي از اعراب نجد و خابوري كه در قرون اوليه اسلام و همچنين در زمان تيمورلنگ به اين شهرستان مهاجرت نموده و در اطراف و اكناف آن پراكنده و اسكان يافته اند ، ما بقي از نژاد و قوميت ايراني بوده و نژاد خاصي در منطقه وجود ندارد .

دين :

تا قبل از پذيرش اسلام ، دين مردم شهرستان اردستان زرتشتي بوده است . قرائن و شواهد در اين خصوص بسيارند كه فقط به دو نمونه مهم آن اشاره مي گردد :

الف: آثار و شواهد آتشكده ها كه امروزه بصورت مخروبه هايي بر جاي مانده است.

ب: از طرف ديگر بسياري از لهجه هاي زبان زرتشتي در زبان اين مردم يافت مي شود .

زبان :

زبان مردم عموماً فارسي سليس مي باشد كه تلفظ آن به طرز بخصوصي انجام مي پذيرد و علاوه بر زبان فارسي ، عوام نيز به يك نوع زبان محلي تكلم مي نمايند كه به گويش و لهجه اردستاني مشهور است . اين زبان شاخه اي از زبان پارسي باستان و پارسي ميانه به شمار مي رود كه زماني به زبان دري مشهور بوده است و خويشاوندي نزديكي با گويش مردم نائين و يزد و بويژه زرتشتي و همچنين وجه تشابهي با زبان اهالي كوهپايه دارد . شعر زير برگرفته از زبان مردم اردستان است.

ماست موس و راست روس و گربه را گويند ملي           سگ كوئه شغال توره نييه زبون ارسوني


 

تقسيمات جغرافيايي:

 

       شهرستان اردستان داراي سه شهر به نامهاي اردستان ، مهاباد و زواره است همچنين اين شهرستان داراي دو بخش به نامهاي مركزي و زواره و هفت دهستان به نامهاي عليا ، همبرات، كچو، ريگستان، گرمسير، برزاوند ، سفلي و 218 آبادي داراي سكنه و 458 آبادي خالي از سكنه است0

شهر اردستان :

شهر اردستان از قديم داراي شش محله بوده كه چون هر يك از محلات آب و قنات و باغات جداگانه داشته اند گفته شده كه اين شهر از 6 ده نزديك به هم تشكيل شده كه عبارتند از محلات فهره ، كبودان ، راهميان ، مون ، باب الرحي و محال .

هر يك از اين محلات ، محلات فرعي نيز دارند كه مشهورتراز همه كوشك ، بازار ، اسپريز ، ابالي ، ابوچي ، پامسجد ، كوچه بالا و محله ي جديد گنبد سبزه كه با توجه به آنكه صورت محلات اصلي قديم تقريباً به هم خورده و به خصوص احداث خيابان ها ، محلات را به هم نزديك كرده و از صورت قبلي در آورده ، اين محلات هم براي خود مسجدي جداگانه و هم هيئت مذهبي جداگانه دارند .

از خصوصيات جالب اين شهر آنكه داراي قنات هاي متعددي است كه با اينكه يك شهر كويري محسوب مي شود به بركت اين قنات ها داراي باغات پر درخت و دشت زارهاي سبز و خرم مي باشد بطوري كه توجه هر تازه واردي را به خود جلب مي كند تا جايي كه در اين سه سال اخير بسياري از جهان گردان و سياحان ، سرسبزي و حرارت اين شهر را ستوده اند .


 

شهر زواره :

شهر باستاني زواره با وسعتي در حدود 340 هكتار و با جمعيتي معادل 7600 نفر از توابع شهرستان اردستان است .

            اين شهر در حاشيه كوير و در فاصله 127 كيلومتري شمال شرقي اصفهان و 12 كيلومتري اردستان واقع است و داراي طول جغرافيايي          ً30 َ20 ْ52 و عرض ً27-‎ْ33 مي باشد .

            ارتفاع اين شهر از سطح دريا بين 900 تا 1000 متر است و در منطقه اقليم گرم و خشك قرار دارد و محدود است از شمال به كوير نمك ، از جنوب به اردستان و از جنوب شرق به نايين و از مشرق به انارك و كوهستان هاي بلوك سفلي و از مغرب نيز به مهاباد و موغار و دنباله رشته كوههاي منفرد مركزي ايران مربوط مي شود . مهمترين عامل جغرافيايي منفي شهر زواره كه در تاثير اقليم گرم و خشك قرار دارد ، تبخير شديد آب مصرفي زمين هاي كشاورزي در فصول گرم است به طوري كه حداكثر گرما معادل ‎ْ42 سانتيگراد و در زمستان ميزان حداقل درجه حرارت محيط معادل ْ8 سانتيگراد است .

برخي معتقدند كه زواره از تركيب دو كلمه زو به معني دريا و ره به معني راه تشكيل يافته كه مجموعاً راه دريايي تعبير مي شود .

شهر مهاباد :

اين شهر در 24 كيلومتري شمال غربي شهر اردستان قرار دارد ؛ از شمال به كوير مركزي و از جنوب به روستاهاي سرهنگچه ، خرم آباد و كسوج و از مشرق به سهاميه و از مغرب به موغار محدود است .

هواي آن به سبب نزديكي به كوير ، در تابستان گرم و در زمستان سرد است و اختلاف درجه حرارت در شب و روز زياد و در تابستان درجه حرارت در روز به بيش از 44 درجه سانتيگراد مي رسد و حداقل دما در بعضي از زمستان ها به 10 درجه زير صفر مي رسد .

توليدات لبني مهاباد مشهور است و شامل پنير ، كره ، روغن ، ماست ، ماستينه ، سرماست و كشك است . مهاباد داراي 12 محله مي باشد كه عبارتند از :

1ـ محله بالا 2ـ محله جنگي يا جنگي ها 3ـ محله آسياب 4ـ محله سرپل       5ـ محله سنگ چوبي كه مردم آن را سنچولي گويند 6ـ محله قنبري ها      7ـ محله درب قلعه 8ـ محله پشت كوچه 9ـ محله بيخ كوچه 10ـ محله      سه راه گاه 11ـ محله بنياد مسكن 12ـ محله پايين .

مردم مهاباد داراي روحي قوي و جسمي تنومند و نوعاً مردماني باهوش و پشتكارند .


 

دهستان هاي تابعه شهرستان اردستان

1-دهستان عليا:

 

        دهستان عليا به مركزيت بغم يكي از دهستانهاي تابعه شهرستان اردستان به شمار مي رود0 اين دهستان محدود است ازشمال به دهستان همبرات ، از مشرق به دهستان كچو ، از جنوب به دهستان برزاوند و از غرب به اصفهان 0 وضعيت زمين اين دهستان به صورت تپه ماهور و كوهستاني به چشم مي خورد0 كوه (( دو رو به چمن)) از كوههاي مهم منطقه در اين دهستان مي باشد0

      نوع خاك آن داراي بافت سبك و نيمه سنگين از نوع شني رسي و سنگلاخي است كه بيشتر اراضي آن به صورت مراتع مي باشد0 آب و هواي دهستان نيمه معتدل و ملايم و جزء مناطق ييلاقي اهالي اردستان به شمار مي رود0 منابع آ ب اين دهستان سطحي و از چشمه و قنات تامين مي گردد و در مواقع خشكسالي با كمبود آب مواجه است 0

آبادي هاي داراي سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :

1- اونج 2- باقر آباد 3- بغم 4- توتكان 5- جنبه 6- چاهريسه 7- حسن آباد  8- خاصه تراش  9- دهچي حسين حاجي 10- ديزلو 11- زايين               12- عباس آباد 13- علي آباد 14- فسخود 15- كمشچه 16- گله مجو  17- گل ومل  18- لا سيب  19- ماست بندي 20- مونيه 21- ومكان

آبادي هاي بدون سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :

1ـ آب بيد 2ـ آب ني 3ـ احمد آباد 4ـ ارموده 5ـ اسماعيل آباد 6ـ اشكستان 7ـ اشكنه بالا 8ـ ايستگاه چاه ريسه 9ـ ايستگاه گل 10ـ برگهر 11ـ بزنين     12ـ  بيدشك 13ـ پرزه 14ـ پقري 15ـ پيناوند 16ـ توت سياه 17ـ چشمه سنگ 18ـ چنارچه 19ـ چوبستان 20ـ حسن آباد 21ـ حسين آباد 22ـ حسين ابراهيم 23ـ دراويز 24ـ دورچي 25ـ دوره 26ـ دهچي رمضان 27ـ دهچي عباس احمدي 28ـ دهچي مونيه 29ـ سلطان آباد 30 ـ سنجدو 31ـ شركت تهيه مواد معدني غير فلزي 32ـ صدق آباد 33ـ طاهوق 34ـ قصابي        35ـ قلابي  36ـ كوشك زو 37ـ گزور 38ـ گلچي 39ـ گويچه 40ـ لاجشك سفلي 41ـ لاجشك عليا 42ـ لاقيروز 43ـ لا كوهه 44ـ لاگل 45ـ لاگور 46ـ لا محمود 47ـ لامرق 48ـ محمد شهريار 49ـ دزدچه 50ـ مزرعه ملا 51ـ مزرعه يمه 52ـ معدن سنگ شاهمرادي 53ـ معدن سنگ گرانيت گابروي بغم 54ـ معدن شن و ماسه امير عرب 55ـ معدن كمشچه شركت باريت ايران 56ـ سرابه 57ـ ني ني 58ـ همت آباد 59ـ هينوورزو 60ـ هينه كيم

2-دهستان سفلي:

 

        دهستان سفلي به مركزيت روستاي شهراب از توابع بخش زواره ، از شمال به دهستان ريگستان و بيابانهاي كوير مركزي ، از مشرق به شهرستان نائين و از جنوب به دهستان برزاوند و از مغرب به دهستان كچو و همچنين دهستان عليا محدود است 0 از لحاظ موقعيت طبيعي اين دهستان در جنوب و جنوب شرقي كوهستاني و ارتفاعات مشهور آن عبارتند از : كوه سيا ه، كوه چال زنگال، كوه تخت پاچنار، كوه ديان، كوه شهراب0 در ناحيه شمالي اراضي  آن مسطح با شيب نسبتاً ملايم به نظر مي رسد0

 نوع خاك آن با بافت نيمه سبك ونيمه سنگين ازنوع شني و رس كويري مشاهده مي شود وآب و هواي دهستان سفلي نيمه معتدل و كويري       مي باشد و ميزان بارندگي نيز مانند بقيه نقاط شهرستان كم وبطور متوسط بين 80-75 ميليمتر در سال مي باشد0

      حداكثر درجه حرارت اين دهستان 38+درجه سانتيگراد وحداقل آن به  8 درجه زير صفر مي رسد وبدليل بارندگي كم داراي هواي خشك و رطوبت و نم نسبي آن كم مي باشد0

      در اين دهستان گياهان خودرو كه مصرف صنعتي يا داروئي داشته باشد كمتر وجود دارد و پوشش گياهي از لحاظ مرتعي در رديف متوسط وفقير مي باشد 0منابع آب اين دهستان از قنات وچاههاي عميق تامين مي گردد ودر مورد قنوات با كمبود آب مواجه است 0

آباديهاي داراي سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :

1-اكبر آباد 2- الله آباد 3- بركي 4- تقي آباد 5- تورزن  6- چنار             7- حسن آباد 8- حسين آباد 9- دچان 10- درقه 11- دولت آباد            12- رحمت آباد 13- رشيد آباد 14- سپيده 15- سرهنگ آباد               16- سيانك پايين  17- شهرآب 18- صاحب آباد  19- عشق آباد             20- علي آباد 21- علي آباد بركي 22- فازن 23- كهياز  24- گلشكنان     25- منظريه   26- مهر آبادو 27- مير پنج 28- نصرت آباد 29- همت آباد

آباديهاي بدون سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد ‍:

1ـ احمد آباد 2ـ اشكستان 3ـ ايستگاه راه آهن شهراب 4ـ باقرآباد 5ـ بهبدان 6ـ تورزنچه 7ـ جعفر آباد 8ـ جليل آباد 9ـ چنارچه 10ـ حبيب آباد           11ـ حجت آباد 12ـ حسن آباد 13ـ حسين آبادچي 14ـ حسين آبادسيانك 15ـ حيدرآباد 16ـ خاني آباد 17ـ خرونداب 18ـ ده ميرزا 19ـرشت آباد 20ـ زرعه 21ـ سرخ چشمه 22ـ سهرابيه 23ـ سيانك بالا 24ـ سيل سفيد  25ـ شاهين چي 26ـ صدر آباد 27ـ عباس آباد 28ـ عزيز آباد                29ـ عسگرآباد 30ـ علي آباد گلشكنان 31ـ فرح آباد 32ـ فيروز آباد       33ـ كله چشمه 34ـ گزنون 35ـ گلستان 36ـ گلستان محمد 37ـ گلستان مفتح 38ـ گلستان مهدي 39ـ ماركو 40ـ محمد كريم 41ـ مزرعه آقامير 42ـ مزرعه حسينيه 43ـ مزرعه سپيدچه 44ـ مزرعه صولت آباد            45ـ مزرعه كريم آباد 46ـ مزرعه گله سرخه 47ـ مزرعه ناصريه           48ـ مزرعه نيك 49ـ نجف آباد 50ـ نيم ايستگاه راه آهن زواره 51ـ نيم ايستگاه راه آهن دورباط 52ـ نيم ايستگاه راه آهن مهر 53ـ نيمه چو        54ـ هاكاچي 55ـ يحيي آباد .

 


 

3- دهستان ريگستان:

 

         اين دهستان از وسيعترين و بزرگترين دهستان هاي تابعه شهرستان اردستان به شمارمي رود كه قسمت اعظم اراضي آن كويري و غير قابل كشت مي باشد و داراي رسوبات نمكي و باتلاقي است و كوير معروف      دق سرخ در محدوده اين دهستان قرار گرفته است و از خصوصيات اين دهستان در شمال منطقه اينكه منابع تامين آبهاي زير زميني بيشتر شور است و از طرف ديگر بيابانها و صحراها خشك اغلب لم يزرع و با كمبود پوشش گياهي ديده مي شود0

        دهستان ريگستان از طرف شمال به بيابان هاي كويري و مركزي ايران و نهايتاً شهرستان گرمسار از استان سمنان ، از طرف مشرق به انارك و نائين، از جنوب به دهستان سفلي و شهر زواره  و از مغرب به دهستان گرمسير محدود است0 موقعيت طبيعي اين دهستان بطور كلي مسطح و جلگه اي و دشت مانند مي باشد و تپه ماهور هاي شني در بعضي از مناطق آن به چشم مي خورد0 شيب  آن ملايم و بطرف كوير مركزي ايران ادامه دارد و قسمتهاي جنوبي آن داراي زمين مستعد كشاورزي بوده ولي نواحي شمالي و شمال شرقي  زمين آن بصورت كويري نمايان است كه در سالهاي گذشته با اجراي طرحهاي تثبيت شن نسبت به ايجاد آن اقداماتي صورت پذيرفته است و اراضي قابل ملاحظه اي از اين دهستان زير پوشش     درختچه هاي تاغ و گز قرار گرفته است كه در تغيير آب و هوا و جلو گيري از پيش روي كوير تاثير به سزائي در منطقه گذاشته است0 نوع خاك در اين منطقه با بافت سنگين و نيمه سبك و از نوع شني و رس كويري  مي باشد0

         منابع آب اين دهستان از چاههاي عميق تامين مي گردد و اكثراً داراي محدوديت شوري مي باشد0


 

  آباديهاي داراي سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد:

1- احمد آباد 2- اسلام آباد 3- امير آباد 4- اميران 5 باقر آباد 6- تجره 7- تلك آباد 8- جعفر آباد 9- جهان آباد 10- حبيب آباد 11- حسين آباد 12- دام پروري لشكر امام حسين 13- ده آباد 14- شركت سلمان اميران 15- شركت كشت و صنعت فجر اصفهان ( چهار ميل ) 16- علي آباد        17- كچو رستاق 18- كريم آباد 19- گلزار محمد 20- گلستان شهيد رجائي 21- گلستان مهدي 22- معين آباد 23- نجف آباد 24- نير آباد              25- هنرستان كشاورزي 22 بهمن 26- يافت آباد

آباديهاي بدون سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :

1ـ ايستگاه تثبيت شن چهار ميل 2ـ ايستگاه ثبيت شن رضايي 3ـ ايستگاه تثبيت شن زواره 4ـ ايستگاه تجره 5ـ پارك جنگلي 6ـ پارك جنگلي شهيد باقري     7ـ چاه ابوذر 8ـ چاه احمد حاج كتابي 9ـ چاه امامزاده شاه مراد                10ـ چاه جليل سلطاني 11ـ چاه خيرآباد 12ـ چاه سلمان 13ـ حاجي آباد    14ـ دشت آزادگان 15ـ دشت انقلاب 16ـ دشت بزرگ 17ـ سعادت آباد 18ـ شركت آهوبره 19ـ شركت پيشتازان انقلاب 20ـ شركت تعاوني كشت و دام بقره 21ـ شركت زاينده رود 22ـ شركت زراعي محبان مهدي      23ـ شركت طلوع قمصر 24ـ شركت كارخانجات بافندگي و تكميل فاستوني 25ـ شركت كشت و دام ابوذر 26ـ شركت كشت و دام زواره 27ـ شركت ميثم اردستان 28ـ شركت هفده شهريور 29ـ طبس لنجان 30ـ عباس آباد 31ـ فيروز آباد 32ـ قطب صنعتي زواره 33ـ قلعه الله آباد 34ـ قلعه مهرابه 35ـ كشتارگاه اردستان 36ـ گروه آزادي 37ـ گروه ستار سبيلان                38ـ گروه شهيد صدوقي كچورستاق 39ـ گروه كشاورزي درباغ 40ـ گروه كشاورزي محمديه 41ـ گروه مالك اشتر 42ـ گروه مختار 43ـ گروه نهضت 44ـ گلستان چمران 45ـ گلستان شهيد بهشتي 46ـ مزدآباد پايين             47ـ منتظرالمهدي كچورستاق 48ـ نيم ايستگاه اميران 49ـ نيم ايستگاه مزدآباد

4-دهستان گرمسير :

 

          دهستان گرمسير محدود است از شمال به امامزاده شهرستان نطنز ودهستانهاي كويري شهرستان كاشان ، از مشرق به دهستان ريگستان ، از جنوب به دهستان همبرات وشهر اردستان و از مغرب به شهرستان نطنز0 وضعيت زمين در اين دهستان بصورت دشت و جلگه و مسطح با شيب ملايمي مي باشد و تپه ماهور هاي شني نيز در آن ديده مي شود و عوارض طبيعي در آ ن بچشم نمي خورد 0 نوع خاك رسي  شني با بافت سنگين و نيمه سبك كويري است 

         دهستان گرمسير داراي آب و هواي خشك و گرم كويري بوده ، ساليانه ميزان بارندگي بطور متوسط بين 85-75 ميليمتر مي باشد0 درجه حرارت بين 5 درجه زير صفر تا 38 درجه بالاي صفر تغيير مي يابد و بعلت بارندگي كم و كوير ي بودن منطقه رطوبت و نم نسبي آن بسيار كم است 0 موقعيت طبيعي منطقه بصورت مراتع كويري بسيار فقير و مراتع قشلاقي است0 قسمتي از شمال اين دهستان به كوير و شنزار محدود مي شود0

        منابع آب اين دهستان از چاههاي عميق تامين مي گردد و اكثراً داراي محدوديت شوري مي باشد 0

آبادي هاي داراي سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد:

1-اسلام آباد 2- اميديه 3- بلهور 4- جعفر آباد 5- چاه دام داري              6- حسن آباد 7- حيدر آباد 8- خرم آباد 9- خشك آباد 10- خوني        11- دشت آزادگان 12- دولت آباد 13- رحمت آباد 14- سرهنگچه     15- سريجهن 16- سهاميه 17- شمس آباد 18 شهرك انقلاب              19- صاحب الزمان 20- علي آباد سردار 21- كسوج 22- گروه سرهنگچه 23- گل انجيره   24- گلستان شهيد محمد منتظري 25- گلستان مهدي 26- محمد آباد موغار 27- حبه 28- موغار 0

 

آباديهاي بدون سكنه اين دهستان به شرح ذيل است :

1ـ اسلام آباد شماره( 1تا 8) 2ـ اعتضادي 3ـ انديشك                                   4ـ ايستگاه تثبيت شن شمس آباد 5ـ ايستگاه موغار 6ـ باغ معززيه              7ـ بوستان قائم 8ـ پليس راه اردستان 9ـ پمپ بنزين مهاباد 10ـ تقي آباد 11ـ چاه اكبر مهابادي 12ـ چاه جعفر ميرزاييان                                          13ـ چاه شماره 1 گروه آل محمد 14ـ چاه شماره 2 گروه آل محمد      15ـ چاه شماره 3 گروه آل محمد 16ـ چاه گروه شماره 11 قدس          17ـ چاه گسترش 18ـ حسن آباد 19ـ حسن دامداري 20ـ حسين آباد       21ـ حيدر آباد 22ـ خارتن 23ـ خرم آباد خميني 24ـ دولاب 25ـ سيد آباد 26ـ شركت توليدي گچ و آهك مدرس 27ـ شركت مواد غذايي مهاباد  28ـ شركت مهندسي ميكرو تراش 29ـ شلوغ آباد                                    30ـ شن و ماسه بنياد مستضعفان 31ـ شهيد ايرجي 32ـ شهيد دستغيب    33ـ شهيد عرب زاده 34ـ فدك شماره(1) 35ـ فدك شماره( 2 )                36ـ قاسم آباد 37ـ گله دره 38ـ كوره آجرپزي 39ـ كوره آهك پزي دهقاني 40ـ كوره آهك پزي علي رمضاني 41ـ كوره آهك پزي محمد خبازي 42ـ گروه تقي غضنفري 43ـ گروه جانبازان 44ـ گروه رضا معيني 45ـ گروه مشاعي شهيد بهشتي 46ـ گلستان خميني 47ـ گلستان شهيد بهشتي شماره( 6 )48ـ گلستان مهدي آباد 49ـ محمد آباد شماره (1 )          50ـ محمد آباد شماره (2 )51ـ مرغداري احمد صفاري 52ـ مرغداري رضا خمسه اي 53ـ مرغداري سفيد گوشت 54ـ مزرعه حارزن 55ـ مزرعه شهيد مدرس اردستان 56ـ مصطفي آباد 57ـ موتورخانه آب مهاباد 58ـ نصرت آباد 59ـ نيم ايستگاه حسين آباد 60ـ وشگون


 

5-دهستان كچو:

 

        دهستان كچو به مركزيت كچو مثقال در جنوب شرقي شهر اردستان قرار گرفته است 0 و ارتفاع مركز دهستان نسبت به سطح دريا در حدود 1350متر مي باشد و محدود است از شمال به شهرهاي اردستان و زواره و دهستان ريگستان ، از شرق و جنوب شرقي به دهستان سفلي ، از جنوب به دهستان عليا و دهستان برزاوند و از مغرب به دهستان همبرات0

وضعيت زمين اين دهستان كلاً كوهستاني و تپه ماهور مي باشد0

 

اهم كوههاي آن عبارتند از :

        كوه شهرياري به ارتفاع 2458 متر ، كوه كچو 2512 متر ، كوه تخت پاچنار و همچنين كوه ظفر قند0                   

         نوع خاك آن داراي بافت سبك و سنگلاخي و غير مستعد براي كشاورزي بوده و بعضاً به صورت مراتع جهت تعليف دام از آن استفاده     مي شود0

        آب و هواي دهستان كچو نيمه معتدل و كوهستاني است و ميزان بارندگي بطور متوسط 100 ميليمتر مي باشد0 درجه حرارت آن حداكثر 30 و حد اقل آن 8 درجه زير صفر مي رسد 0 پوشش گياهي اين دهستان با توجه به شرايط اقليمي و موقعيت كوهستاني آن نسبتاً مناسب مي باشد ولي هر چقدر از جنوب اين دهستان به طرف شمال آن پيش مي رويم از      گونه هاي گياهي آن كاسته مي گردد0

       منابع آب اين دهستان سطحي و از چشمه وقنات تامين مي گردد ودر مواقع خشكسالي باكمبود آب مواجه است 0

آباديهاي داراي سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :

1-باب الباغ 2- بابا احمد 3- بيدون 4- پنج 5- تل آباد 6- جلاليه 7- جوقه جو 8-چر مهين 9- حيدر آباد 10- دره بيد 11- دستجرد 12- دولت آباد    13- دهنو باقري 14- رسته پائين 15- زاغل 16- زيارتگاه 17- سرابه            18- سلطان آباد 19- سهرويه 20- ظفر قند 21- كاشانك 22- كچو مثقال 23- كماسه 24- گزستان 25- گزلا 26- گزلاچه 27 گهنگ                    28- مزد آباد بالا 29- مهرآباد 30 -مهر اندو 31- ميشاب 32 نصرند   33- ونين 34- هندو آباد

آباديهاي بدون سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :

1ـ آب نير 2ـ احمد آباد 3ـ اردوگاه قدس 4ـ اسكوآباد 5ـ اكبرآباد           6ـ امامزاده بي بي غريب 7ـ انجيله 8ـ ايستگاه رله تلويزيون 10ـ بادگان  11ـ بيعه 12ـ جعفر آباد 13ـ جنت آباد 14ـ حاجي آباد گل سياه 15ـ حسن آباد 16ـ حسني 17ـ حسين آباد 18ـ حسين آباد ميشاب 19ـ خاك سرخه 20ـ خرم كوه 21ـ خليل آباد 22ـ دستجردچه 23ـ رسته بالا 24ـ رسته كمال 25ـ رسوله 26ـ زاغل پايين 27ـ زرين مرغ 28ـ سنجدو 29ـ سوره چو    30ـ شركت كوهرنگ راه 31ـ شفيع آباد 32ـ شوراب 33ـ شيرين آب     34ـ عباس آباد 35ـ علي آباد 36ـ غلامه 37ـ گزيچه 38ـ گندم آباد         39ـ مارچو 40ـ محمد آباد 41ـ محمد امين 42ـ محنت آباد 43ـ مرغداري مصطفي سلمانزاده 44ـ مرغداري يعقوب زاده 45ـ مزرعه اسماعيل       46ـ مزرعه حاج اسماعيل 47ـ مزرعه حاج علي محمد 48ـ مزرعه حاجي آباد 49ـ مزرعه حاجي آقا 50ـ مزرعه حسين 51ـ مزرعه سيد 52ـ مزرعه عابدين 53ـ مزرعه عزيزاله 54ـ مزرعه علي 55ـ مزرعه گنجي 56ـ مزرعه محمد 57ـ مزرعه نايب 58ـ مزرعه نجف آباد 59ـ مزرعه نو 60ـ مسقله 61ـ مشتمان 62ـ منطقه صنعتي درباغ 63ـ موسسه توليدي مرغ امير       64ـ موسسه توليدي مرغ شباهنگ 65ـ موسسه توليدي مرغ عقدائي      66ـ موسسه توليدي مرغ فرهاديان 71ـ نصرآباد 72ـ ورازان 73ـ وريده

 

 

 

6-دهستان برزاوند :

 

          دهستان برزاوند به مركزيت نيسيان از شمال به دهستانهاي سفلي و عليا ، از مشرق به شهرستان نائين و از جنوب به شهرستان اصفهان و از مغرب به دهستان عليا و شهرستان اصفهان محدود مي شود0

         زمين دهستان برزاوند به صورت جلگه اي تپه ماهور و كوهستاني و كوههاي آن دنباله ارتفاعات جو گند به شمار مي روند0

         نوع خاك آن بافت سبك و نيمه سنگين از نوع شني رسي و سنگلاخي مي باشد و عموماً اراضي به صورت مراتع ييلاقي مي باشد 0

         دهستان برزاوند داراي آب و هواي كوهستاني و سرد با ميزان بارندگي 120-100 ميليتر در سال ودرجه حرارت هوا حد اكثر 30درجه و حد اقل 15 درجه زير صفر  مي باشد0

       اين دهستان از نظر پوشش گياهي به صورت مرتعي با بوته هاي گون بوده كه هر ساله ميزان قابل توجهي كتيرا از آن استخراج مي گردد درختان معمولاً داراي رويش بسيار خوب و با چوب دهي قابل توجهي مي باشند و به مصارف صنعتي مي رسند همچنين دامداران در فصل بهار و تابستان جهت تعليف دام از آن بهره برداري مي نمايند0

منابع آب اين دهستان سطحي و از چشمه و قنات تامين مي گردد0

  آبادي هاي داراي سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد:

1- اشينه 2- امير آباد 3- بيدشك 4- جمشيديه 5- چلاق آباد 6- حسين آباد 7- حيدر آباد 8- خير آباد 9- ديزيچه 10- رفيع آباد 11- سليمان آباد    12- سنا آباد 13- سنجدو آقا علي 14- توران 15- علي آباد 16- فران  17- قهساره 18- كچي 19- كهنگ 20ـ گله 21- گليان 22- مــار            23- ماربين 24- مارچوبه 25- مباركه 26- مزرعه سيد 27- نوگ آباد     28 نهوج 29 نيسيان 30- وشته 31- هاشم آباد 32- هفت خوان

 

آباديهاي بدون سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :

1ـ آبشه سفلي 2ـ آبشه عليا 3ـ اسلام آباد 4ـ اقباليه سفلي 5ـ اقباليه عليا       6ـ اكبر آباد 7ـ امامزاده اصحابه 8ـ امير آباد 9ـ امين آباد 10ـ ايران شكن 11ـ ايزديه 12ـ باداقشان 13ـ بامكوشك 14ـ برزگر 15ـ برومند 16ـ بزور 17ـ بهارستان 18ـ بيداخوند 19ـ پيربداغ 20ـ تيرچاه 21ـ جزو 22ـ جزيران 23ـ جندابه 24ـ چناروبيد 25ـ حاج صادق 26ـ حاجي آباد 27ـ حجت آباد 28ـ حسن آباد 29ـ حسين آباد 30ـ خونيچه 31ـ دره لاهوت 32ـ دولت آباد 33ـ ده بالا 34ـ دهچي خاتون 35ـ رحمت آباد 36ـ رخسون 37ـ رستر    38ـ رستم آباد رشيد آباد 39ـ زرشكو 40ـ سرچوبه 41ـ سرسري           42ـ سمپاره 43ـ سنجدو 44ـ سهر 45ـ سيانچه 46ـ شبي 51ـ شكرآباد    52ـ شمس آباد 53ـ شورابه 54ـ شه 55ـ شهرابي 56ـ عباس آباد 57ـ عزيز آباد 58ـ عنايتيه 59ـ فاطميه 60ـ فرج آباد 61ـ فردوس 62ـفقير آباد   63ـ فيروز آباد 64ـ قار حسنه 65ـ قايم آباد 66ـ كافه حبيب 67ـ كريم آباد 68ـ كسايون 69ـ ككشو 70ـ كوره گچ پزي گنجي 71ـ گونه 72ـ گودرجيه 73ـ لاكوبه 74ـ محمد آباد 75ـ محمود آباد 76ـ مرغ 77ـ مزرعه حاجي خان 78ـ مزرعه سيد مرتضي 79ـ مزرعه آخوند 80ـ مزرعه الساقي       81ـ مزرعه بونه 82ـ مزرعه حاج وهاب 83ـ مزرعه حاج محمد 84ـ مزرعه دكتر 85ـ مزرعه سيد حسن 86ـ مزرعه علي آباد 87ـ مزرعه كوه سرخ 88ـ مزرعه ملا 89ـ مهابادو 90ـ مهرابه 91ـ ميرزا حيدر علي 92ـ نهران 93ـ نهوجه 94ـ واشه 95ـ وربناب 96ـ همت آباد 97ـ هنج 98ـ يار علي


 

7-دهستان همبرات :

 

        دهستان همبرات به مركزيت كچو سنگ ازكوچكترين و كم        جمعيت ترين دهستانهاي تابعه شهرستان اردستان به شمار مي رود 0 اين دهستان از شمال به دهستان گرمسير و از مشرق به دهستان كچو و شهر اردستان ، ازجنوب به دهستان عليا ، ازمغرب به شهرستان نطنزمحدود است0

        وضعيت زمين اين دهستان به صورت تپه ماهور و كوهستاني به چشم مي خورد كه قسمت اعظم كوههاي آن در غرب و جنوب غرب اين دهستان قرار گرفته اند و در واقع اين قسمت كوهستاني ترين نواحي اين دهستان به شمار مي رود .

        كه اهم اين عوارض طبيعي عبارتند از :

كوه ميله لاخره كوه باروج و كوه بيروني و غيره 0 نوع خاك آن داراي بافت سبك و نيمه سنگين از نوع شني رسي و سنگلاخي است كه بيشترين اراضي آن بصورت مراتع مي باشد0

       آب و هواي دهستان نيمه معتدل و سرد بوده و ميزان بارندگي بطور متوسط بين 100-85 ميليمتر در سال در حال تغيير است 0 آب و هواي اين دهستان در تابستان معتدل و ملايم بوده و بيشتر روستاههاي آن در فصل تابستان جزو مناطق ييلاقي اهالي اردستان به شمار مي رود و دراين فصل جمعيت چشمگيري به اين دهستان افزوده ميشود0 درجه حرارت اين دهستان از بين 35 درجه سانتيگراد بالاي صفر و 10درجه زير صفر تجاوز نمي نمايد0

      بيشترين مراتع اين دهستان داراي انواع و اقسام بوته هاي گون و در نقاط كوهستاني درختچه هاي خودرو از جمله بادام كوهي به مقدار قابل توجهي خود نمائي مي كنند0 اين مراتع در فصل بهار و تابستان مورد تعليف دامها ي محلي قرار مي گيرد0

    منابع آب اين دهستان سطحي و از چشمه و قنات تامين مي گردد و در مواقع خشكسالي با كمبود آب مواجه است 0

آبادي هاي داراي سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد:

1-احمد آباد 2- آردرانچه 3- آرست 4- آستانه 5- استعرق 6- اكبر آباد  7- وامساره 8- بروني 9- بند آستانه 10 بيدستان 11- بيلت 12- پنارت 13- حرمي 14- داوران 15- دوك 16- دولين 17- ده گرديان 18- رقران 19- رودخانه 20 رونق 21- سر گله 22- سوداب 23- سيالان 24 سينا 25- شيده 26- شيرازان 27- طالقان 28 علي آباد بالا 29- علي آباد پائين 30 فاضل 31- كچو سنگ 32- كي پاچه 33- گونيان 34- لشكر كوه       35- لهنه بالا 36- ليچ 37- محنت آباد 38- معين آباد 39- مسوره           40 نسيم آباد 41- وند آباد 42 همبر 43- همسار

آباديهاي بدون سكنه اين دهستان به شرح ذيل مي باشد :

1ـ آردران 2ـ آردرانچه 3ـ ارعوده 4ـ آغثته 5ـ انبار قير جهاد سازندگي   6ـ بروسنجد 7ـ بلو 8ـ بنه باغ 9ـ بيدان 10ـ پابيدستان 11ـ پرستوآباد     12ـ پيازآباد 13ـ حاجي آباد 14ـ حرميچه 15ـ حسن آباد 16ـ حسن آباد غله كاران 17ـ خرم اباد 18ـ دوربه چمن 19ـ دره كهك 20ـ دليل آباد          21ـ دوجار 22ـ ده آخوند 23ـ دهنو 24ـ رحيم آباد 25ـ سرگدار 26ـ سلام آباد 27ـ سنجدستان 28ـ صبور 29ـ علي آباد جزوا 30ـ فيروزآباد 31ـ كشه 32ـ كهكوه 33ـ گزكهر 34ـ گله بيده خوري 35ـ گنبد عطا 36ـ گنجه ور 37ـ لاتا 38ـ لاچنار 39ـ لاشير 40ـ لهنه پايين 41ـ مزرعه بيتا 42ـ چشمه سرخه

 


 

شناخت منابع و امكانات كشاورزي موجود

 

منابع آب :

 

        شهرستان اردستان يكي از خشك ترين شهرستانهاي استان اصفهان است و قسمت اعظم منابع آب كشاورزي اين شهرستان از منابع زير زميني و قسمت كمي از آن منابع سطحي كه وضعيت آنها به شرح زير ميباشد:

1- منابع آبهاي سطحي:

آبهاي سطحي اين شهرستان منبع مطمئني براي كشاورزي منطقه به حساب نمي آيد و فقط جهت تزريق منابع آب قنوات اهميت دارد 0 سه رودخانه موقت و دو رود خانه فصلي اين شهرستان تنها منبع آب سطحي هستند كه به طور كلي از اهميت چنداني برخوردار نيست 0

2- منابع آب زير زميني :

منابع آبهاي زير زميني شهرستان اردستان كه شامل چشمه ها ، قنوات و چاههاي عميق و نيمـه عميق مي باشد، بالغ بر 280 ميليون متر مكعب برآورد مي شود تعداد30 دهنه چشمه 437 رشــته  قنات  و  تعداد 220 حلقه چاه تامين كننده آب مورد نياز قـسمت عـمده اي از اراضي زراعي و باغي اين شهرستان مي باشند0

از جمله قناتهاي بسيار معروف مي توان به قنات ارونه ( اروندشاه ) ، قنات دو طبقه مون ، قنات باب الرحي ، قنات مهاباد ، قنات حسين آباد و اشاره نمود.  قنات ارونه نزديك به 24 كيلومتر طول دارد . مهمترين مشخصه اين قنات اين است كه آب مورد نياز كشاورزي و شرب تعداد زيادي از محلات را به تنهائي تأمين مي نمايد . قنات دو طبقه مون كه اسم آن در بسياري از منابع آمده است ، نيز در نوع خود بي نظير است . سيستم دو طبقه اي بودن اين قنات ، آنرا در سطح كشور بي نظير ساخته است .

 

 

منابع آبهاي زيرزميني

چاهها

قنوات

چشمه ها

 

 

نيمه عميق

 

عميق

تعداد رشته

ميزان تخليه ساليانه

تعداد دهنه

ميزان تخليه ساليانه

مجموعه تخليه ساليانه از منابع آب ( ميليون متر مكعب )

تعداد

ميزان تخليه ساليانه

تعداد

ميزان تخليه ساليانه

آب قابل استحصال (ميليون متر مكعب)

8

7

212

183

437

84

30

6

280

 

3- استفاده مستقيم از نزولات و بارندگي:

بارندگي و نزولات آسماني براي مصارف كشاورزي موقعي مي تواند كاملاً موثر و مفيد باشد كه اولاً در فصل رويش گياه بوده و ثانياً مقدار آن به اندازه اي باشد كه لااقل جايگزين يك نوبت آب آبيار ي و يا كمكي به كاهش نياز آب آبياري بنمايد 0 در شهرستان اردستان بارندگي هاي فصول پائيزه و  بهاره كمك موثري كه بتواند جايگزين يك نوبت آب آبياري بشود ، جاري نمي گردد0

 

منابع ارضي :

 

       اردستان بديل واقع شدن در حاشيه دشتهاي داخلي ايران ، داراي تيپهاي خاصي از خاك است كه ضمن اينكه از نظر نوع با يكديگر تفاوتهايي دارند ولي در يك مورد وجه اشتراك دارند و آنهم در رديف خاكهائي قرار دارند كه داراي محدوديت نسبتاً زيادي هستند . مهمترين عاملي كه اين امر را سبب گرديده ، كمبود ريزشهاي جوي است كه به همراه فقدان پوشش گياهي ، خاك منطقه فاقد هوموس (خاكبرگ) لازم ساخته است .

در اين منطقه به علت محدوديت زياد خاك ،بافت سبك، سنگريزه ، شوري ،قليا ئيت وكمي عمق خاك و وجود لايه هاي گچي و همچنين كمي منابع آب مناسب ،مناطق زراعي آن  كم وبه صورت كوچك مي باشد واكثر اراضي به صورت مرتع خود نمايي مي كنند0

     خاكهاي منطقه اردستان از نظر فيزيو گرافي (وضعيت ظاهري) در 5 واحد قرارگرفته اند0

الف) خاكهاي واقع بر باقيمانده فلاتها (فلا تهاي پست وبلند ) كه اين اراضي بيشتر در اطراف شهرستان اردستان  (جنوب وجنوب غرب وقسمتهائي از اراضي كچو مثقال  ونين ) مشاهده مي شود اين خاكها داراي قابليت نفوذ نسبتاً زياد وبافت سبك وحدود 35-75درصد سنگريزه در عمق 15تا 35درصد سنگريزه وقلوه سنگ در سطح خاك كه دربعضي قسمتها تا 75 درصد نيز مي رسد ،مي باشد0 شيب كلي وجانبي اراضي 2تا 5درصد وداراي پستي و بلندي زياد و فرسايش نسبتاً زياد  مي باشد 0

 اين اراضي از نظر طبقه بندي در كلا سهاي 3و4 با محدوديت نسبتاً زياد جنس خاك شامل ميزان سنگريزه ، وجود افقهاي محدود كننده زراعي از قبيل گچ وآهك قرار  مي گيرد 0 معمولاً در اين اراضي از نظر شوري و قليائيت محدوديتي مشاهده نمي شود واز نظر تكاملي فقــط تجمع املاح آهك وگچ حائز اهميت  مي باشد وهيچگونه تكامل ديگري در آنها  ديــده نمي شود 0

ب) خاكهاي واقع در مخروط افكنه ها ي سنگريزه دار كه در منطقه گسترش فراواني داشته ومي توان آنها راغالبترين خاكها از نظر فيزيوگرافي در منطقه دانست اين اراضي داراي قابليت نفوذ سريع وبافت خاك سطحي سبك وحدود 75 35 درصد سنگريزه در سطح وعمق خاك مي باشد اين خاكها معمولا فاقد تكامل پروفيلي بوده وفقط در بعضي قسمتها آهك به صورت لكه در قسمتهاي نزديك سطح خاك مشاهده مي شود0 اين اراضي بيشتر در شرق وشمال وقسمتهائي از مغرب شهرستان اردستان وجنوب اراضي زواره مشاهده مي شود واز نظر طبقه بندي دركلاس (سه)بامحدوديت نسبتا زياد جنس خاك قرار مي گيرند 0معمولا لايه اي محدود كننده از جنس سنگريزه (بيش از 75درصد سنگريزه )در قسمتهاي عمقي خاك مشاهده مي شود كه از نظر قابليت نگهداري آب در خاك محدود كننده مي باشد 0

ج) اراضي واقع بر دشتهاي دامنه اي كه شامل دو قسمت اول اراضي اطراف شهرستان اردستان كه داراي خاك با قابليت نفوذ وبافت متوسط ميباشد ودر بعضي قسمتها داراي كمي سنگريزه (15-3 درصد) در سطح و  عمق خاك ميباشد . اين اراضي از نظر طبقه بندي در كلاس يك كه هيچگونه   محدوديتي ندارد و يا كمي محدوديت جنس خاك ( وجود سنگريزه ) قرار داشته و از نظر تكامل پروفيلي نيز خاكهاي جواني هستند ضمناً از نظر شوري و قليائيت محدوديتي ندارند 0 قسمت دوم اين اراضي كه در شمال اردستان و در اراضي اطراف چهار ميل و تلك آباد و امامزاده سيد ابو الحسن موغار مي باشند داراي خاكي با قابليت نفوذ سريع و بافت سبك و در بعضي قسمتها داراي 15-3 درصد سنگريزه در سطح و عمق خاك مي باشند، شوري و قليائيت در اين قسمتها متفاوت بوده ولي مي توان به طور متوسط 16-8 ميلي موس  بر سانتيمتر در نظر گرفت كه از اين نظر خاكهاي اين ناحيه در كلاس سه با محدوديت نسبتاً زياد شوري و قليائيت قرار دارد0اين خاك ها از نظر تكامل پروفيلي خاكهاي جواني هستند.

  د) اراضي واقع بر روي نهشته هاي ( رسوبات) بادي كه در شمال اراضي چهار ميل و تلك آباد قرار گرفته و تا كاشان ادامه دارند0 اراضي هستند كه داراي بافت خاك سطحي سبك و قابليت نفوذ سريع بوده و بر روي لايه اي از جنس شن با ماسه ( بيش از 90 درصد) واقع شده وداراي ظرفيت نگهداري آب كم و در قسمتهائي كه زير كشت هستند حالت تثبيت شده پيدا كرده و در قسمتهائي ديگر به صورت تپه هاي شني مشاهده مي شوند0

ه ) اراضي واقع بر روي اراضي پست كه درشمال و شمال شرق موغار قرار داشته و شامل كريم آباد ، حسين آباد وغيره مي باشند 0 داراي خاكي با بافت سنگين با قابليت نفوذ كم و شوري و قليائيت زياد است0

       سطح آبهاي زير زميني مناطق شور بالا بوده واز نظر طبقه بندي در كلاس پنج قرار گرفته است 0 محدوديت اين اراضي شوري و قليائيت آنهاست كه با وجود نيروي كاپيلاري در اينگونه خاكها بالا آمدن نمك از عمق به سطح خاكها از جمله محدوديتهاي منطقه مي باشد0

انواع خاك :

1ـ خاكهاي سيرزوم  2ـ خاكهاي ليتوسل آهكي 3ـ خاكهاي شور و قليائي        4 ـ خاكهاي باتلاقي و شور

استعداد خاكها :

با مطالعه و بررسي اجمالي كه در مورد انواع خاكها در منطقه اردستان داشتيم ، در مي يابيم كه منطقه از لحاظ داشتن خاك مناسب جهت امر كشاورزي در محدوديت كامل است بنابراين آنچه كه در مورد استعداد خاكهاي اردستان مي توان اظهار كرد بدين شرح است :

1ـ بخش جنوبي :

ناهمواري سطح خاك بسيار زياد است . عمق خاك بسيار كم و همچنين كمبود آب مورد نياز امور زراعي بسيار شديد است .

2ـ بخش مركزي :

ضخامت خاك كم و كمبود آب مورد نياز امور زراعي مشهودتر مي باشد .

3ـ بخش شمالي :

اين بخش به دو قسمت غربي و شرقي تقسيم مي شود . در بخش غربي شاهد شنهاي روان هستيم و بخش شرقي را شوره زارها ، باتلاقهاي شور و مارنهاي گچي و آهكي تشكيل مي دهند .

 

كشاورزي در اردستان :

 

بررسي وضعيت كشاورزي در شهرستان اردستان از اين نظر حائز اهميت است كه تكيه گاه اصلي درآمد جمعيت روستايي و حتي نقاط شهري محسوب مي گردد . شهر اردستان از قديم الايام بعنوان يك روستا ـ شهر نقش ايفا كرده است . روستا ـ شهر ، بدين دليل كه فعاليت اكثريت مردم اين منطقه را كشاورزي و صنايع دستي وابسته بدان تشكيل مي داده است .

كشاورزي در نقاطي مانند اردستان وابستگي زيادي دارد به آب و خاك ، از طرفي ما شاهد محدوديت اين دو منبع مهم هستيم . بنابراين در صورت مساعد بودن اين شرايط فعاليت كشاورزي رونق گرفته است . با وجود مشكلات عديده اي كه در اين راه براي مردم و ساكنين منطقه هست ، با اين وجود ، اين بخش توانسته است بيشترين درصد جمعيت شاغل را به خود اختصاص دهد . بدين ترتيب وابستگي شديد شهرستان به كشاورزي و نيز وجود محدوديتهايي براي توسعه اين امر ، دو عاملي هستند كه مطالعه و تحقيق در بخش كشاورزي را اجتناب ناپذير مي سازند . از طرف ديگر ، تدوين برنامه توسعه همه جانبه براي اين شهرستان از دلايل عمده اي است كه لازمه آن شناخت ميزان توانايي هاي بالقوه و بالفعل شهرستان در بخش كشاورزي است .

اراضي كشاورزي در اردستان :

 

بر اساس گزارش آمار سال زراعي در سال87-1386 اراضي كشاورزي اين شهرستان حدود 1/25563 هكتار اعلام شده است . اين مقدار در واقع 3/3 درصد كل اراضي كشاورزي استان را به خود اختصاص داده است . در حالي كه اين شهرستان 10 درصد مساحت كل استان را شامل    مي شود . ميزان و نوع بهره برداري اراضي كشاورزي اردستان در سال زراعي 87-1386 بدين شرح اند :

ـ اراضي زراعي آبي محصولات سالانه 5/19155 هكتار ، معادل 9/74 درصد كل اراضي .

ـ اراضي زير كشت آبي محصولات دائمي (باغات)6/4680 هكتار ، معادل3/18 درصد كل اراضي .

ـ اراضي آيش آبي محصولات سالانه 1727 هكتار ، معادل 7/6 درصد كل اراضي .

از ويژگيهاي بارز كشاورزي در شهرستان اردستان كه تحت تأثير مستقيم طبيعت و اقليم آن به دست آمده است ، نداشتن اراضي كشاورزي ديم است . بنابراين اهميت آبهاي زيرزميني در بخش كشاورزي بيش از پيش نمايان تر مي شود .

توزيع فضايي زمينهاي كشاورزي تحت تأثير مستقيم ويژگيهاي اقليمي و نوع خاك ، از منطقه اي به منطقه ديگر فرق مي كند . به همين دليل كشت محصولات در نواحي مختلف اين شهرستان فرق مي كند . به طوري كه در قسمت جنوبي شهرستان ، بيشترين كشت اختصاص به سيب زميني و حبوبات و از محصولات درختي ، بادام وگردو و درختان هسته دار و دانه دار دارد . در حالي كه بيشترين اراضي اين شهرستان را در شمال در درجه اول غلات و سپس باغات متعدد انار و پسته وانگور و همچنين دانه هاي روغني و علوفه پوشانيده است .

محصولات عمده كشاورزي اردستان :

اساس كشاورزي اردستان را كشت غلات تشكيل مي دهد . غلات شامل گندم ، جو ، ذرت دانه اي و ارزن مي باشد . در سال زراعي 87-1386سطح زير كشت غلات برابر 11750 هكتار بوده است كه تقريباً 9/45درصد از اراضي كشاورزي شهرستان را شامل مي شود . بعد از غلات ، محصولات علوفه اي و جاليزي درصد زيادي از اراضي كشاورزي را به خود اختصاص  داده اند. در نواحي جنوبي شهرستان كه هوا معتدل تر است ، بيشتر سيب زميني ، حبوبات ، بادام ، گردو و درختان   هسته دار           و دانه دار ، كشت مي شود و در روستاهاي شمالي كشت محصولاتي نظير غلات ، سبزيجات ، محصولات جاليزي ، انار ، پسته و گياهان علوفه اي رايج مي باشد .

كشاورزي شهرستان اردستان در گذشته به ويژه در نواحي كويري حاشيه اي آن را به علت كم آبي ، شوري خاك ، وجود آفات مختلف گياهي و نيز عدم آشنايي كشاورزان با اصول و تكنيك جديد چندان پيشرفتي نداشته است . ليكن بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و ايجاد مجمع و گروههاي كشاورزي ، كشاورزي اين منطقه از رشد چشمگيري برخوردار شده است . بويژه آنكه طرحهاي كشاورزي عمده اي در نواحي شمالي شهرستان ايجاد شده اند و با بالا بردن راندمان كشت و در پي آن نياز بيشتر به آب و بالطبع خالي كردن سريع سفره هاي آب زيرزميني اين روند بيش از پيش ادامه  دارد . بخصوص بالا رفتن درصد اراضي محصولات جاليزي ، رابطه مستقيمي با همين موضوع دارد . دلايل روي آوردن كشاورزان به اين نوع كشت را مي توان ، امكاناتي كه براي اين نوع كشت فراهم است و از همه مهمتر اينكه بازده اقتصادي آن از لحاظ سوددهي سريعتر و راحت تر صورت مي گيرد .

شاغلين بخش كشاورزي شهرستان اردستان :

شاغلين در بخش كشاورزي در سال 1375 ، 4197 نفر بوده است كه معادل 4/37 درصد از كل جمعيت 10 ساله و بيشتر شهرستان مي باشد . با نگاهي به آمار جمعيت مشخص مي شود كه شاغلين در بخش كشاورزي در سال 1345 معادل 5/35 درصد ، در سال 1355 برابر 6/39 درصد ، در سال 1365 معادل 7/35 درصد و بالاخره در سال 1375 به رقم 4/37 درصد رسيده است . مهمترين ويژگي را كه اين بخش دارد اين است كه شاغلين در اين بخش در طول چند دهه با كمي تغيير جزئي ، نسبتاً ثابت مانده است . بدين ترتيب چنين نتيجه گيري مي شود كه بخش كشاورزي توان ايجاد مشاغل لازم را براي پاسخگويي به نيازهاي شغلي جمعيت بخصوص در حوزه روستايي نداشته و چنانچه روستاها از حيث ايجاد مشاغل صنعتي و خدماتي مولد ، نتوانند توانمند شوند ، ناگزير شاهد مهاجرت هر چه بيشتر جمعيت باقيمانده روستاها به خارج از نقاط خواهيم بود .

امكان سنجي توسعه بخش كشاورزي اردستان :

ابتدا به منظور اينكه يك تصوير كلي از كشاورزي شهرستان و جايگاه آن در سطح استان بدست آوريم ، رده بندي را كه از جانب صندوق جمعيت سازمان ملل متحد و همچنين مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران صورت گرفته را تشريح مي كنيم :

«براي دريافتن ميزان توسعه يافتگي نسبي شهرستانهاي استان اصفهان از حيث فعاليتهاي كشاورزي ، شاخصهاي زير بعنوان سنجش هاي توسعه كشاورزي كه آمار قابل اعتمادي از آنها در دست بوده است انتخاب شده اند :

1ـ سطح زير كشت و آيش زمينهاي زراعي .

2ـ سطح زير كشت و آيش زمينهاي باغي .

3ـ تعداد دام بزرگ .

4ـ تعداد دام كوچك  .

5ـ ميزان توليد عسل  .

6ـ نسبت زمينهاي كشاورزي به مساحت .

7ـ تعداد طيور .

8ـ ميزان توليد كرم ابريشم .

با استفاده از اين شاخصها و روشهاي تعيين شاخص عددي (امتيازات استاندارد شده ، انحراف از اپتيمم و روش شاخص توسعه سازمان ملل) ميزان توسعه يافتگي كشاورزي شهرستانهاي استان رده بندي شده كه دراين رده بندي شهرستان اردستان در ميان 15 شهرستان رتبه 13 را به خود اختصاص داده است . و چنين نتيجه گيري مي شودكه : «بيشترين ميزان توسعه يافتگي از حيث كشاورزي در شهرستانهايي است كه علاوه بر شرايط مساعد اقليمي ، داراي جمعيت روستايي بيشتري بوده اند .»

 

مراتع:

 

       پوشش گياهي در اين منطقه به علت طبيعت خشك ، خاكهاي سنگلاخي (قسمتي از شمال نمكزار و شنزار ) بارندگي كم، و تبخير زياد بسيار فقير و از نوع استپ بياباني است0 با توجه به منابع مرتعي و آمار گوسفند و بز موجود در اين شهرستان رقمي در حدود 16% نياز علوفه اي منطقه را تامين مي نمايد و بقيه علوفه مورد نياز از طريق كشت محصولات علوفه اي آبي و پس مانده هاي ديگر محصولات و نهايتاً واردات علوفه اي از مناطق ديگر تامين مي گردد0

         پوشش گياهي در اين شهرستان از لحاظ پراكندگي و يا فشرده بودن و همچنين تنوع گياهي در نقاط مختلف فرق مي كند به طوري كه در شمال منطقه پوشش گياهي كمتر و در مركز شهرستان بيشتر و درنقاط كوهستاني جنوب به خاطر صخره اي بودن  رستني ها از نوع استپ بياباني خيلي كم    مي باشد ولي قسمت اعظم اراضي اين شهرستان گونه هاي گياهي مانند   باد غلتان ( كاوندول ) خار شتر شور گون كتيرا در جنوب درختچه تاغ و گز در شمال ريواس شيرين بيان خاكشير صحرائي پونه صحرائي اقسام خار كه در لهجه اردستاني به تيغ مشهور است : مانند تيغ زاغه-       تيغ سرخه ، تيغ كافره و شكر تيغال ( كشكال ) ، در منه -زيره سياه و در مزارع و باغات گياهان خودرو كه مصرف داروئي و صنعتي دارند كه اهم آنها عبارتند از  خرفه ، روناس ، گل ختمي ، بارهنگ ، سلمه ، كرفس، الالاشنگ و غيره0

امور دام :

اگر چه شهرستان اردستان يك منطقه خشك و كويري است معهذا بدليل جدا نبودن فعاليتهاي دامداري و كشاورزي از هم ، دامداري و دامپروري در اين شهرستان اهميت ويژه خود را دارا مي باشد .

شهرستان اردستان با دارا بودن حدود 2400 دامدار و 230 گله دامي از نظر تأمين گوشت قرمز از اهميت بالايي برخوردار است . دامهاي شهرستان اردستان عبارتند از گاو (بومي ، دورگ ، اصيل ) ، گوسفند ، شتر و بز كه در مجموع سالانه حدود 1700 تن گوشت قرمز توليد مي كنند .

ماكيان اين شهرستان عبارتند از مرغ ، اردك ، بوقلمون ، كه از جمله توليدات مهم اين دسته تخم مرغ را مي توان نام برد كه سالانه حدود 3515000 عدد تخم مرغ توليد مي كنند . ميزان شير ساليانه اين شهرستان حدود 7000000 ليتر در سال است .

Module Border Module Border
  نظرسنجي  
 
نظر شما درباره پرتال شهرستان اردستان

 

تعداد جوابها : 1618

عالي : 89%
خوب : 5%
متوسط : 1%
ضعيف : 4%

  ارسال  
  كاربران بر خط  
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 347
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 347

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2453322
Visitors بازديد هاي امروز: 1126
Visitors بازديد هاي ديروز: 994

فعال در اين زمان كاربران فعال:
Copyright (c) 1403/04/25 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردستان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا